یوهان قوتنبرق - زبان‌های دیگر

یوهان قوتنبرق در ۱۴۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یوهان قوتنبرق-ه قاییت.

دیل‌لر