۱ آقوست - زبان‌های دیگر

۱ آقوست در ۱۹۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱ آقوست-ه قاییت.

دیل‌لر