۲۱ آذر - زبان‌های دیگر

۲۱ آذر در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۱ آذر-ه قاییت.

دیل‌لر