۲۱ اوْکتوبر - زبان‌های دیگر

۲۱ اوْکتوبر در ۱۸۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۱ اوْکتوبر-ه قاییت.

دیل‌لر