C - زبان‌های دیگر

C در ۱۴۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

C-ه قاییت.

دیل‌لر