J - زبان‌های دیگر

J در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

J-ه قاییت.

دیل‌لر