V - زبان‌های دیگر

V در ۱۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

V-ه قاییت.

دیل‌لر