ایسپانیا اوستانلاری

آد باشکند اؤزودولانان بؤلگه شهریستان‌ '
آلابا بیتُریا باسک شهریستان آلابا
آلباسئته آلباسئته کاستیا-لامانچا شهریستان‌ آلباسئته
آلیکانته آلیکانته بالنسیا شهریستان‌ آلیکانته
آلمریا آلمریا اندلس شهریستان‌ آلمریا
آستوریاس اُوبیدو آستوریاس شهریستان‌ آستوریاس
آبیلا آبیلا کاستیا-لئُن شهریستان‌ آبیلا
باداخوس باداخوس اکسترمادورا شهریستان‌ باداخوس
بارسلونا بارسلونا کاتالونیا شهریستان‌ بارسلونا
بیسکای بیلبائو باسک شهریستان‌ بیسکای
بورقوس بورقوس کاستیا-لئون شهریستان‌ بورقس
کاسرس کاسرس اکسترمادورا شهریستان‌ کاسرس
کادیس کادیس اندلوس شهریستان‌ کادیس
کانتابریا سانتاندر کانتابریا شهریستان‌ کانتابریا
کاستِلیون کاستِلیون بالنسیا شهریستان‌ کاستلیون
سیوداد رئال سیوداد رئال کاستیا-لامانچا شهریستان‌ سیوداد رئال
کُوردُوبا کُوردُوبا اندولوس شهرستان‌ها کوردوبا
لاکُورونیا لاکُورونیا قالیسیا شهریستان‌ لاکورونیا
کوئنکا کوئنکا کاستیا-لامانچا شهریستان‌ کوئنکا
خِرُونا خِرُونا کاتالُونیا شهریستان‌ خرونا
قرانادا قرانادا اندولوس شهریستان‌ قرانادا
قوادالاخارا قوادالاخارا کاستیا-لامانچا شهریستان‌ گوادالاخارا
قیپوسکوا سان سباستین باسک شهریستان‌ قیپوسکوا
هوئلبا هوئلبا اندولوس شهریستان‌ هوئلبا
هوئسکا هوئسکا آراقون شهریستان‌ هوئسکا
بالئارس آدالاری پالما د مایورکا بالئارس آدالاری شهریستان‌ بالئارس آدالاری
خائن خائن اندولوس شهریستان‌ خائن
لاریوخا لوقرونیو لاریُوخا شهریستان‌ لاریوخا
لئون لئون کاستیا-لئُون شهریستان‌ لئون
لریدا لریدا کاتالونیا شهریستان‌ لریدا
لوقو لوقو قالیسیا شهریستان‌ لوقو
مادرید مادرید اوستانی مادرید شهریستان‌ مادرید
مالاقا مالاقا آندولوس شهریستان‌ مالاقا
مورسیا مورسیا مورسیا شهریستان‌ مورسیا
نابارا پامپلونا نابارا شهریستان‌ نابارا
اورنسه اورنسه قالیسیا شهریستان‌ اورنسه
پالنسیا پالنسیا کاستیا-لئُون شهریستان‌ا پالنسیا
لاسپالماس لاسپالماس قناری آدالاری شهریستان‌ لاسپالماس
پُنتِبدرا پُنتِبدرا گالیسیا شهرستان‌ها پنتبدرا
سالامانکا سالامانکا کاستیا-لئُون شهرستان‌ها سالامانکا
سانتا کروس سانتا کروس جزایر قناری شهریستان‌ سانتا کروس
سِئقوبیا سِئقوبیا کاستیا-لئُون شهریستان‌ سئقوبیا
سئبیا سئبیا اندولوس شهریستان‌ سبیا
سُوریا سُوریا کاستیا-لئُون شهریستان‌ سریا
تاراقونا تاراقونا کاتالونیا شهریستان‌ تاراقونا
تروئل تروئل آراقون شهریستان‌ تروئل
تُولدو تُولدو کاستیا-لامانچا شهریستان‌ تولدو
بالئنسیا بالئنسیا بالئنسیا شهریستان‌ بالنسیا
بالادولید بالادولید کاستیا-لئُون شهریستان‌ بالادولید
سامُورا سامُورا کاستیا-لئُون شهریستان سامورا
زاراقوزا زاراقوزا آراقون شهریستان‌ ساراقوسا