بازالت Basalt بیر نوع قارا برک داشدیر.

بازالت سوتونلاری مجاریستان
آریزونا ایالتینده بازالت داش


قایناق

https://en.wikipedia.org/wiki/Basalt