→ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ←
اصلی اون‌دوققوز
ترتیبی ۱۹جی
(نوزدهم)
تجزیه ۱۹
رومی ساییلار XIX
پایه ۲ ۱۰٬۰۱۱۲
پایه ۳ ۲۰۱۳
پایه ۴ ۱۰۳۴
پایه ۵ ۳۴۵
پایه ۶ ۳۱۶
پایه ۸ ۲۳۸
پایه ۱۲ ۱۷۱۲
پایه ۱۶ ۱۳۱۶
پایه ۲۰ J۲۰
پایه ۳۶ J۳۶