→ ۷ ۸ ۹ ←
اصلی سکگیز
ترتیبی ۸جی
(سکگیزینجی)
تجزیه ۲۳
رومی ساییلار VIII
پایه ۲ ۱٬۰۰۰۲
پایه ۳ ۲۲۳
پایه ۴ ۲۰۴
پایه ۵ ۱۳۵
پایه ۶ ۱۲۶
پایه ۸ ۱۰۸
پایه ۱۲ ۸۱۲
پایه ۱۶ ۸۱۶
پایه ۲۰ ۸۲۰
پایه ۳۶ ۸۳۶