آرال گؤلو - زبان‌های دیگر

آرال گؤلو در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آرال گؤلو-ه قاییت.

دیل‌لر