آلزاندر جی. رزا - زبان‌های دیگر

آلزاندر جی. رزا در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آلزاندر جی. رزا-ه قاییت.

دیل‌لر