انرژی - زبان‌های دیگر

انرژی در ۱۵۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

انرژی-ه قاییت.

دیل‌لر