باش - زبان‌های دیگر

باش در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

باش-ه قاییت.

دیل‌لر