برونئی - زبان‌های دیگر

برونئی در ۲۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

برونئی-ه قاییت.

دیل‌لر