بنقلور - زبان‌های دیگر

بنقلور در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بنقلور-ه قاییت.

دیل‌لر