جوزف پی. نیوشام - زبان‌های دیگر

جوزف پی. نیوشام در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جوزف پی. نیوشام-ه قاییت.

دیل‌لر