جیمز والتر الدر - زبان‌های دیگر

جیمز والتر الدر در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جیمز والتر الدر-ه قاییت.

دیل‌لر