دیموس (قمر) - زبان‌های دیگر

دیموس (قمر) در ۱۰۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دیموس (قمر)-ه قاییت.

دیل‌لر