د ویت سی. بادجر - زبان‌های دیگر

د ویت سی. بادجر در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

د ویت سی. بادجر-ه قاییت.

دیل‌لر