ساموئل کالو - زبان‌های دیگر

ساموئل کالو در ۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ساموئل کالو-ه قاییت.

دیل‌لر