غرب - زبان‌های دیگر

غرب در ۱۵۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

غرب-ه قاییت.

دیل‌لر