غرب - زبان‌های دیگر

غرب در ۱۴۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

غرب-ه قاییت.

دیل‌لر