فرانسه نین میصره و سوریه یه یوروشو - زبان‌های دیگر