فرانسیس ام. دیموند - زبان‌های دیگر

فرانسیس ام. دیموند در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فرانسیس ام. دیموند-ه قاییت.

دیل‌لر