فیزیولوژی - زبان‌های دیگر

فیزیولوژی در ۱۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فیزیولوژی-ه قاییت.

دیل‌لر