قرین بری ساموئلس - زبان‌های دیگر

قرین بری ساموئلس در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قرین بری ساموئلس-ه قاییت.

دیل‌لر