لیتیوم - زبان‌های دیگر

لیتیوم در ۱۶۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لیتیوم-ه قاییت.

دیل‌لر