لیل (فرانسه) - زبان‌های دیگر

لیل (فرانسه) در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لیل (فرانسه)-ه قاییت.

دیل‌لر