منجیل - زبان‌های دیگر

منجیل در ۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

منجیل-ه قاییت.

دیل‌لر