نورمن جی. قولد - زبان‌های دیگر

نورمن جی. قولد در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نورمن جی. قولد-ه قاییت.

دیل‌لر