هیدروژن - زبان‌های دیگر

هیدروژن در ۱۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هیدروژن-ه قاییت.

دیل‌لر