پاخیر - زبان‌های دیگر

پاخیر در ۱۸۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پاخیر-ه قاییت.

دیل‌لر