کلید هووارد تاونر - زبان‌های دیگر

کلید هووارد تاونر در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کلید هووارد تاونر-ه قاییت.

دیل‌لر