کوکوس آدالاری - زبان‌های دیگر

کوکوس آدالاری در ۱۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوکوس آدالاری-ه قاییت.

دیل‌لر