خانا بؤلگه‌سی‌نین کندلری

(خانا بولگه سینین کندلری-دن يوْل‌لاندیریلمیش)
اوستان بؤلگه بؤلوم قصبه کند عاییله اهالی
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران دالاوان 35 199
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران کله کین 140 808
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران مزرعه تمرچین 9 44
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران زئیوه (خانا) 238 1281
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران قیزقاپان 34 229
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران کاسوره ده 35 178
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران کوهنه لاهیجان 170 957
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران امین آباد 24 165
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران برایم آباد 4 40
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران جران 34 236
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران دیلزه 48 331
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران زیدان 5 48
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران سه گردکان 8 77
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران قلعه سیداحمد 5 47
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران گزگسک 155 915
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران گول آباد 16 98
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران شهرک دیلزه مکان مستقل 45 258
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران بادین آباد پیران 84 518
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران چیانه (خانا) 63 390
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران سوغانلو 89 598
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران قلاته رش 110 628
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران گردیمخانه 20 118
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران نمینجه 63 420
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران بن دره 77 424
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران شین آباد 565 2908
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی پیران هابلس 6 38
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور بازرگان (کند-خانا) 29 221
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور بدراباد 10 71
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور بسطام به ی 44 299
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور زئیوه قوره 29 225
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور سالوس 5 42
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور شالی آباد 15 100
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور شهرستن 57 501
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور قلات (خانا) 48 341
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کرمندار 20 175
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کنه کچ 25 180
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گولک 12 91
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور ورمیشان 8 53
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور حجران 25 247
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور باوله سفلی 6 45
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور باوله سیدان 17 98
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور برده گوره 16 114
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور تازه قلعه (خانا) 9 57
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور دشت گندمان 6 49
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور دوچومان 9 78
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور سرتیز 5 39
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور شختان 35 259
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور شکرآباد 13 113
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور قوبادبئیگی 36 226
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کانی شینکا 24 164
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گردشینان 20 150
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گردنعلین 19 149
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گزگسک 16 96
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور مام هیبه 8 67
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور هنگ آباد 140 807
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور قبر حسین 98 572
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور ابخورده 22 175
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور بادین آبادمنگور 15 74
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور بیکوس 80 534
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور ترکش سفلی 6 40
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور ترکش علیا 72 481
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور خری اغلان 27 208
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کانی اشکوت 38 253
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کانی سیب 6 43
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور کوپر 149 909
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گردباسک 32 239
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گردرحمت 36 275
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور گردشیطان 29 181
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی باتی منگور ترکش قهوه خانه 9 49
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) برکمران 41 262
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) خراپا 42 271
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) خره بردشان 10 71
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) ریگ آباد 82 516
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) کاسه گران 44 306
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) کپله حسن 38 233
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) کنده قولان سفلی 9 55
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) گرداشوان 26 170
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) گنه دار 23 133
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) لاوین 65 522
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) اشنوزنگ 104 631
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) برده قل 29 244
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) دربکه 272 1493
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) زنگ آباد (خانا) 65 389
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) مرکزی لاهیجان(خانا) زینوایجان 34 194
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان توژاله 37 221
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان قره خضر 46 267
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان قورچاوه 33 222
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گرداسه 45 291
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان اوغن 21 159
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان دولی گوزان 13 80
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان سیوه کده سفلی 22 168
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان سیوه کده علیا 9 63
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی کله 16 114
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی کیسلان 4 35
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گردمرادبگ 10 70
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گنه دار 32 194
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان میشه ده سفلی 54 398
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان میشه ده علیا 11 79
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان یاقوش 6 37
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان احمدغریب 10 88
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان بابکرآباد 21 107
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان حاجی غلده 41 222
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی باغ 53 312
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گرگول سفلی 101 620
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گرگول علیا 38 228
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان لکبن 63 405
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان شهرک شهیدرضوانی لک بن 9 55
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان توبزاباد 6 33
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان دایه شیخی 9 62
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان سرین چاوه 51 272
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان سنجله 43 259
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان شلیم جاران 50 300
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی اشکوت 4 16
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کندره 39 227
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کیله سیپان 43 319
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گردکسپیان 100 640
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان گرده بن 87 531
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان هابلس 7 41
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان تیپ 25 شهید حسین شهرام فر 134 502
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان پسوه 515 2977
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان خرنج 116 640
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی بداغ 48 260
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کانی ملا 42 257
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان اندیزه 139 876
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان بالابان 22 140
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان توان 25 190
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان سروکانی 208 1250
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان دوغو لاهیجان کیله علیا 55 279
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان پیرکانی 26 181
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان حمزه آبادسفلی 16 137
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان حمزه آبادعلیا 21 155
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان خالدار 55 326
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان رزگاری 181 912
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان قوبه 38 261
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان هوارابید 30 158
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان پادگان جلدیان 96 333
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان سیلوه 168 919
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان کولیج 113 684
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان گرده سور 88 486
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان جلدیان 269 1446
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان زبکا 29 191
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان گرد کولان 31 207
باتی آذربایجان خانا (پیرانشهر) لاجان باتی لاهیجان ماشکان 45 305

قایناق‌لار دَییشدیر