شابلون بلگه له مه‌سی[باخ] [دییشدیر] [گئچمیش] [تمیزله‌مه]

ایشلتمهدَییشدیر

بیلیمیوردچیلار یا اوستاد {{آدلیملیق|بیلیمیوردچیلار|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
اجرام آسمانی یا فضا {{آدلیملیق|اجرام آسمانی|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
شخص یا بیوگرافی {{آدلیملیق|شخص|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
کیتابلار یا کیتاب {{آدلیملیق|کیتاب‌ها|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
کیتابخانالار یا کیتابخانا {{آدلیملیق|کیتابخانه‌ها|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
ایمامزاده‌لر یا ایمامزاده {{آدلیملیق|امامزاده‌ها|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
سازمانلار یا نهاد یا موسسه یا شیرکت {{آدلیملیق|سازمانلار|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
حادیثه‌لر یا حادیثه {{آدلیملیق|حادیثه‌لر|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
فیللر یا فیلملر {{آدلیملیق|فیلم‌ها|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
موسیقی {{آدلیملیق|موسیقی|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
عددلر {{آدلیملیق|عددلر|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
وب {{آدلیملیق|وب|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}
جوغرافییا {{آدلیملیق|مکان|تاریخ=فوریه ۲۰۲۱}}