شابلون بلگه له مه‌سی[باخ] [دییشدیر] [گئچمیش] [تمیزله‌مه]

ایشلتمهدَییشدیر

بیلیمیوردچیلار یا اوستاد {{آدلیملیق|بیلیمیوردچیلار|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
اجرام آسمانی یا فضا {{آدلیملیق|اجرام آسمانی|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
شخص یا بیوگرافی {{آدلیملیق|شخص|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
کیتابلار یا کیتاب {{آدلیملیق|کیتاب‌ها|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
کیتابخانالار یا کیتابخانا {{آدلیملیق|کیتابخانه‌ها|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
ایمامزاده‌لر یا ایمامزاده {{آدلیملیق|امامزاده‌ها|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
سازمانلار یا نهاد یا موسسه یا شیرکت {{آدلیملیق|سازمانلار|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
حادیثه‌لر یا حادیثه {{آدلیملیق|حادیثه‌لر|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
فیللر یا فیلملر {{آدلیملیق|فیلم‌ها|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
موسیقی {{آدلیملیق|موسیقی|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
عددلر {{آدلیملیق|عددلر|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
وب {{آدلیملیق|وب|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}
جوغرافییا {{آدلیملیق|مکان|تاریخ=نوْوامبر ۲۰۲۱}}