جورج برنارد شاو - زبان‌های دیگر

جورج برنارد شاو در ۱۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جورج برنارد شاو-ه قاییت.

دیل‌لر