روسیه شوروی فدراتیو سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر

روسیه شوروی فدراتیو سوسیالیست جومهوریتی در ۹۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

روسیه شوروی فدراتیو سوسیالیست جومهوریتی-ه قاییت.

دیل‌لر