صوفیه - زبان‌های دیگر

صوفیه در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

صوفیه-ه قاییت.

دیل‌لر