چاد - زبان‌های دیگر

چاد در ۲۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

چاد-ه قاییت.

دیل‌لر