چک ایسلواکی - زبان‌های دیگر

چک ایسلواکی در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

چک ایسلواکی-ه قاییت.

دیل‌لر