سید جواد طباطبایی ایرانلی فلسفه چی و تاریخ یازان‌دیر.

قایناقدَییشدیر